Przetargi - pytania

Pytania i odpowiedzi - II część


Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 udziela wyjaśnień dotyczących treści siwz – II część

  1. Panele akustyczne – zgodnie ze specyfikacją (rozdział XV pkt 7) Inwestor rezygnuje
    z wykonania – proszę o potwierdzenie że nie wyceniamy dostawy i montażu paneli akustycznych w hali tenisowej.

Odpowiedź:Zamawiający rezygnuje z paneli akustycznych

2. Balustrady na trybunach  -zgodnie ze specyfikacją (rozdział XV pkt 8) mamy wycenić balustradę szklaną samonośną bez pochwytu. Bardzo prosimy o uszczegółowienie (grubość szkła, sposób mocowania itp.) rysunek ? Czy taką samą balustradę mamy

Odpowiedź:Niezbędne parametry dla szklanej balustrady zostały opisane w specyfikacji technicznej, branży budowlanej, tom II Dział ST-03, pkt 2, ppkt 2.4. Załączono obowiązujący rysunek rewizyjny nr T.II.17/rew.1 przedstawiający gabaryty balustrady oraz sposób montażu

3. Drabina zewnętrzna – jaką mamy przyjąć wysokość drabiny? Wg dokumentacji drabina ta służy wejściu na budynek hali tenisowej z budynku etapu II. Czy mamy przyjąć wysokość drabiny na pełną wysokość hali tenisowej tzn. około 13,0 mb?

Odpowiedź:Ze względu na podział inwestycji na etapy w ETAPIE I należy przyjąć wysokość drabiny zewnętrznej na pełną wysokość hali tenisowej.

4. Proszę o podanie wysokości w świetle poszczególnych pomieszczeń na parterze.

Odpowiedź:Wysokość konstrukcyjną pomieszczeń przedstawiają przekroje przez halę tenisową (rys. T.II_05 i T.II_05, branży architektonicznej) Wysokość pomieszczeń po wykończeniu przedstawiają rysunki w tomie III, branży architektonicznej.

5. W projekcie wykonawczym Rysunek 02S – rzut parteru przedstawia fragment instalacji freonowej i 3 klimatyzatory kasetonowe (oznaczone na rysunku jako klimakonwektory) . Instalacja doprowadzona jest do ściany w osi nr 8 i dalej mowa jest o podłączeniu do agregatu w 2 etapie. Na żadnym z pozostałych rysunków nie ma wrysowanego agregatu. W przedmiarze znajdują się pozycje z agregatem i 3 klimatyzatorami kasetonowymi. Proszę o sprecyzowanie jaki jest zakres prac 1 etapu w klimatyzacji.

Odpowiedź:klimatyzacja freonowa w całości wyłączona będzie z prac ETAPU I

6. Czy w zakresie postępowania przetargowego dla ETAPU I jest dostawa i montaż dźwigu opisanego w opisie technicznym architektury str. 6 pkt 8.18?

Odpowiedź:Dostawa i montaż dźwigu nie jest objęta zakresem Etapu I

7. W którym pomieszczeniu występują drzwi o oznaczeniu D16* o wymiarach 180 x 205 cm w ilości 1 sztuki?

Odpowiedź:Po rewizji drzwiom o pierwotnym oznaczeniu (w zestawieniu drzwi) D16*o wymiarach 180/205 nadano nową nazwę D17 i wymiar 170/195 w świetle. Drzwi zlokalizowane są przy wejściu na halę w szafie rozdzielni elektrycznej. W związku z wprowadzoną korektą do rysunku branża architektury T.II/12 i T.II/15 w modyfikacji zostaną przekazane obowiązujące rysunki rewizyjne

8. Brak jest umiejscowienia drzwi D16* o wymiarach 180 x 205 cm na rzutach architektonicznych. Występują jedynie drzwi D 16* ale o wymiarach 90x200 cm

Odpowiedź:Po rewizji drzwiom o pierwotnym oznaczeniu (w zestawieniu drzwi) D16*o wymiarach 180/205 nadano nowa nazwę D17 i wymiar 170/195 w świetle. Drzwi zlokalizowane są przy wejściu na halę w szafie rozdzielni elektrycznej. Drzwi o pierwotnym oznaczeniu (w zestawieniu drzwi) D16* o wymiarach 90/200 nadano nową nazwę D16 i wymiar 90/210 w świetle. Drzwi zlokalizowane są w pomieszczeniu H-0.18. W związku z wprowadzoną korektą do rysunku branża architektury T.II/12 i T.II/15 w modyfikacji zostaną przekazane obowiązujące rysunki rewizyjne

9. Czy w zakresie postępowania dla ETAPU I jest dostawa i montaż drzwi o oznaczeniu na rzucie parteru jako D17? Jeśli tak prosimy o podanie parametrów technicznych i jakościowych dla tych drzwi.

Odpowiedź:Drzwiom o oznaczeniu (na rzucie parteru) D17 nadano nowy wymiar 170/195 w świetle. W związku z wprowadzoną korektą do rysunku branża architektura T.II/12 i T.II/15 w modyfikacji zostaną przekazane obowiązujące rysunki rewizyjne.

10. Czy w zakresie postępowania dla ETAPU I jest dostawa i montaż drzwi o oznaczeniu na rzucie parteru jako D14? Jeśli tak prosimy o podanie parametrów technicznych i jakościowych dla tych drzwi.

Odpowiedź:Drzwi nie są w zakresie I ETAPU

11. W zestawieniu stolarki są wpisane 2 sztuki drzwi DZ04. Natomiast w rzutach wrysowano jedynie 12 sztukę. Prosimy o podanie ile sztuk drzwi DZ04 należy przyjąć do kalkulacji.

Odpowiedź:Po rewizji projekt przewiduje jedną sztukę drzwi i symbolu DZ04. W związku z wprowadzoną korektą do rysunku branża architektura T.II/12 i T.II/15 w modyfikacji zostaną przekazane obowiązujące rysunki rewizyjne.

12. Proszę o udzielenie informacji na temat węzła cieplnego ponieważ w opisie jest jasno napisane że jest zaprojektowany jednak brakuje dokumentacji na jego temat, również w przedmiarze pomocniczym nie jest on uwzględniony.

Odpowiedź: Umowa z dostawcą ciepła zakłada że za projekt i wyposażenie węzła odpowiedzialny jest dostawca ciepła. Dokumentacji szczegółowo określa zakres prac do zrealizowania przez oferentów w węźle tj. rozdzielacze obiegów grzewczych i układy pompowo regulacyjne promienników.

13. Jaki jest okres pielęgnacji nowo wykonanych trawników?

Odpowiedź:Okres pielęgnacji dla trawników 1 rok

14. Jaki jest okres pielęgnacji dla nowo posadzonych drzew i krzewów.

Odpowiedź:Zakres ETAPU I obejmuje wyłącznie niezbędne wycinki drzew a nie nasadzenia i pielęgnacji – zgodnie z dokumentacją.

15. Czy w zakresie postępowania przetargowego dla ETAPU I jest dostawa i montaż ławek parkowych oraz koszy?

16. Jeśli ławki i kosze są objęte postępowaniem dla ETAPU I prosimy o podanie parametrów technicznych jaki materiał należy przyjąć do wyceny?

17. Prosimy o umiejscowienie na planie zagospodarowania terenu projektowanych ławek i koszy. Dostępna dokumentacja nie pokazuje ich wbudowania.

Odpowiedź do pytania 15-17: Dostawa i montaż ławek i koszy zewnętrznych nie jest objęta zakresem ETAPU I

18. Prosimy o podanie oznaczeń słupów żelbetowych, należy wykonać z betonu architektonicznego

Odpowiedź:lokalizacja elementów konstrukcyjnych wykonanych z betonu architektonicznego została pokazana w tomie III na rzutach pomieszczeń. Oznaczenie wg legendy – różowym szrafom.

19. Prosimy o podanie receptury dla betonu architektonicznego z którego będą wykonane słupy żelbetowe

Odpowiedź:W projekcie konstrukcji została określona wyłącznie klasa betonu (wytrzymałość) Skład mieszanki powinien dobrać technolog na etapie zamawiania mieszanki u wybranego dostawcy betonu biorąc pod uwagę założenia estetyczne i wizualne (porowatość od 15-30%, równomierny kolor, kolor szarości naturalnego betonu, niewidoczne łączenia szalunków) dla wykonywanych z niej elementów konstrukcyjnych

20. Zamawiający zgodnie z zapisami siwz rozdział XV pkt 7 rezygnuje z wykonania paneli akustycznych. Czy prace te sa robotami wyszczególnionymi w przedmiarze robót dla hali pozycja 111?

Odpowiedź:Zamawiający rezygnuje (zgodnie zapisem siwz) z prac związanych z montażem paneli akustycznych – przedmiar został zamieszczony tylko poglądowo
i pomocniczo

21. Zamawiający w siwz rozdział V pkt 3 ppkt 3 wyszczególnia wymagania dla kadry technicznej, w której w naszej ocenie wystąpił błąd pisarski poprzez wpisanie iż od kierownika robót  specjalności sanitarnej wymaga się minimum 3 lat doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych. Prosimy o zajęcie stanowiska

Odpowiedź:Jest to błąd pisarski. Od kierownika robót sanitarnych wymaga się minimum 3 letniego doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych.

22. Czy Zamawiający wymaga serwisowania urządzeń instalacyjnych w okresie gwarancji?

Odpowiedź:nie.

23. Prosimy o podanie urządzeń, instalacji dla których Zamawiający wymaga przeprowadzenia serwisowania

24. Prosimy o podanie częstotliwości wykonywania serwisowania w okresie gwarancji

Odpowiedź do pytania 23-24: nie dotyczy ETAPU I

25. Zgodnie z zapisem wzoru umowy rozdział VII pkt 6 zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi w sposób następujący:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

b) 30% pozostałej kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za ujawnione wady i zwrócone zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji, w zależności który okres zakończy się później.

Zgodnie z art. 151 ust. 3 PZP można zatrzymać do 30% z tytułu rękojmi oraz za wady. Nie ma tutaj mowy o gwarancji .. podobnie zwolnienie zabezpieczenia następuje w 15 dni po upływie terminu rękojmi. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź: zgodnie z zapisem wzoru umowy rozdział VIII ust. 3,okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji.

26. W SIWZ rozdział V pkt 2 ppkt 2b Zamawiający wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia

b) dwie najważniejsze roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni kortowych akrylowych pełnowymiarowych. Za jedną robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie minimum 1 nawierzchni na zewnątrz  lub minimum 1 nawierzchni wewnątrz obiektu.

Czy określenie „pełnowymiarowych” dotyczy samego pola do gry, czy kortu wraz z wybiegami bocznymi i głównymi (tj. liniami bocznymi i końcowymi)?

Odpowiedź:kort pełnowymiarowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Tenisowegoudostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2015/08/07, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill- Dyrektor MOSRIR, wprowadził/a: Joanna Matwiejczuk, dnia: 2015/08/07 11:33:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Matwiejczuk 2015/08/07 11:33:22 nowa pozycja