Przetargi - pytania

Pytania i odpowiedzi - IV część


Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy pzp udziela wyjaśnień dot. treści siwz – IV część

  1. W projekcie budowlanym występują następujące rozdzielnice: Rozdzielnica baru oraz rozdzielnica piętra, natomiast w projekcie wykonawczym nie występują takie rozdzielnice. Czy w wycenie ująć dostawę i montaż rozdzielnic?
  2. Czy w wycenie należy ująć zasilanie rozdzielnic baru oraz rozdzielnic piętra?

Odpowiedź na pytanie 1 do 2:  Nie. Proszę wzorować się projektem wykonawczym. W projekcie wykonawczym inwestycja została podzielona na 3 etapy, dla tego pojawiła się rozbieżność pomiędzy PB i PW. Rozdzielnice baru i pietra będą uwzględnione w etapie II inwestycji.

3. Prosimy o wskazanie lokalizacji rozdzielnicy piętra? Brak na rzutach.

Odpowiedź:Lokalizacja rozdzielnicy piętra RP: Etap II – budynek administracyjno socjalny – piętro   - oś 10 – korytarz obok łazienki (Z – 1.13)

4. Prosimy o informację czy w etapie I należy ująć instalacje elektryczne wskazane w projekcie budowlanym na następujących rysunkach: IE- R 420x297.pdf oraz IE-R4 630x297. pdf?

Odpowiedź:Nie proszę wzorować się projektem wykonawczym. Rysunki IE-R4 oraz IE-R5 przedstawiają instalację w budynku administracyjno socjalnym, budynek ten jest poza etapem I. 

5. Czy na kanałach nawiewnych i wyciągowych obsługujących halę sportową należy zastosować płaszcz z blachy stalowej? Czy Projektant uwzględnił ciężar wszystkich kanałów wentylacyjnych w obrębie hali z zastosowaniem dodatkowego oblachowania izolacji?

Odpowiedź:kanały przewidziano z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. Ciężary kanału wraz z izolacją i płaszczem zewnętrznym zostały uwzględnione w konstrukcji.

6. W opisie projektu dla układów czerpnych i wyrzutowych zaprojektowano izolację Alu wełna 15 mm, czy grubość izolacji nie jest za mała?

Odpowiedź:izolacja wg projektu dla kanałów czerpnych i wyrzutowych jest wystarczająca.

7. Brak w projekcie w specyfikacji elementów podstaw dachowych pod wyrzutnie dachowe.

Odpowiedź:wykonać wyrzutnie dachowe warsztatowo w postaci obróbki blacharskiej zapewniającej dolną krawędź nie niżej niż 30 cm nad połacią i z zachowaniem przekroju czynnego jak w kanale pionowym.  Dla uzyskania odpowiedniej wysokości wyrzutni (powyżej krawędzi attyki) należy zastosować podstawę dachową typu A. Minimalna powierzchnia czynna otworu wys. 25 cm, zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. Grupę mniejszych kanałów należy ująć w jedną wyrzutnię. Gabaryty wg projektu instalacji sanitarnych.

8. Dla układów W2 i W3 przechodzących przez strop między pom. technicznym  a 1-szym Pietrem brak klap p.poż Fi 125mm, czy należy je zastosować?

Odpowiedź:Przewidzieć dla ciągów dn125 układów W2 i W3 dodatkowe klapy dn125

9. Dla układów wyciągowych z sanitariatów na pionach przechodzących przez strop między POM. Technicznym a 1-szym Pietrem brak klap p.poż. fi 125 mm, czy należy je zastosować?

Odpowiedź:zgodnie z zapisami opisu technicznego zastosować na ciągach wywiewnych z toalet w przejściu przez pomieszczenie wentylatorowi izolację np. atestowana wełną zapewniającą odporność min EI60

10. Prosimy o określenie typu wyrzutni dachowych.

Odpowiedź:  Prostopadłościenne z czterostronną żaluzją z wylotem poziomym. Wyrzutnie dachowe typu B z zabezpieczeniem instalacji przed opadami atmosferycznymi. Wyrzutnie przeznaczone są do montowania jako zakończenie przewodów wentylacyjnych prostokątnych. Konstrukcja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Stałe pióra pod kątem 450. Gabaryty wg projektu instalacji sanitarnych. Kołnierze z profili wg systemu: dla wielkości do 950 mm profil o wysokości 20 mm, dla wielkości powyżej 950 mm profil o wysokości 30 mm.

W Uzupełnieniu informacji załączamy opis czerpni ściennych oraz kominków wentylacyjnych. 

Czerpnie ścienne.

Czerpnie typu A z ochroną otworu przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dla zapewnienia właściwego czerpania powietrza z atmosfery. Przeznaczone do montowania jako zakończenie przewodów wentylacyjnych prostokątnych.

Czerpnie ścienne prostokątne wykonane z blachy stalowej lakierowanej na kolor RAL 7016 (czerpnia w fasadzie szklanej), 8023 (czerpnia w elewacji z klinkieru), 7035 (czerpnia w elewacji z płyt betonowych) w zależności od materiału elewacji.  Stałe pióra pod kątem 450, od strony wewnętrznej wykończone siatką. Boki ramy czerpni o wymiarach do 1200x1200 łączone są za pomocą specjalnych narożników i nitów, przy większych wymiarach rama jest spawana.  Głębokość zabudowy 60 mm. Montaż systemowy wg wytycznych producenta. Gabaryty wg projektu instalacji sanitarnych.

Kominek wentylacyjny do kanalizacji sanitarnej Kominek z kołnierzami montażowymi w kolorze grafitowym. Dostosowany do rodzaju materiału wykończenia dachu. Regulowany, nieocieplany, PVC. Gabaryty wg projektu instalacji sanitarnych

11. Czy na układzie wyrzutowym (kanał kompensacyjny) z kotłowni – oś 8 zastosować klapę p.poż. fi 125mm?

Odpowiedź:  klapa w przejściu przez ścianę zewnętrzną nie jest wymagana.

12. Jakie centrale wentylacyjne mają być wyposażone w chłodnice wody lodowej, czy dotyczy to central obsługujących tylko halę? Załączone karty doborowe central wentylacyjnych w projekcie nie zawierają chłodnic powietrza.

Odpowiedź:zrezygnowano z chłodnic w centralach wentylacyjnych.

13. Instalacje teletechniczne. W opisie do projektu oraz w przedmiarze wspomniano o systemie monitoringu wizyjnego. Czy system CCTV jest objęty zamówieniem? Jeśli tak, to proszę uprzejmie o uzupełnienie projektu o szczegółowy opis, rzut z umiejscowieniem kamer oraz schemat ideowy instalacji.

Odpowiedź:System CCTV nie jest  przedmiotem oferowania. Zapis w projekcie „… instalacja dozorowa TV Na obiekcie planuje się zabudować instalację dozorową TV (IP) pod kątem PKO Open … nie dotyczy oferowanych instalacji …” W przedmiarach nie ma pozycji dotyczącej elementów CCTV.

14. Instalacje teletechniczne. Zgodnie z opisem punkt dystrybucyjny GPD składa się z dwóch szaf rackowych, jednakże schemat ideowy nr IT-S1 przedstawia jedną szafę. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:Druga szafa RACK jest szafą nagłośnienia. Ujęta w pozycji 120.d.1.1.5.3 Szafa RacK23U i zestawieniu materiałów 12.szafav RACK 23U z elementami pasywnymi i aktywnymi cyfrowego nagłośnienia.

15. Instalacje teletechniczne. Na schemacie przedstawiającym wyposażenie szafy dystrybucyjnej pokazano switche 48-portowe. Brak jakichkolwiek parametrów dotyczących tych przełączników. Proszę uprzejmie o podanie przykładowych typów switchy lub o dokładne opisanie parametrów jakie mają spełniać.

Odpowiedź:Proszę się zapoznać ze specyfikacją techniczną gdzie sa podane parametry. Należy przewidzieć zasilanie punktów dostępowych Wi-Fi

16. Instalacje teletechniczne. Zgodnie z opisem należy wybudować sieć Wi-Fi w obiekcie. Proszę o podanie przykładowych typów lub parametrów punktów dostępowych Wi-Fi, jeśli są w zakresie zamówienia.

Odpowiedź:Punkty dostępowe Wi-Fi są objete przetargiem i zostały ujete w pozycji materiałowej nr 20. Acces Point szt. 4.0000. Są autonomiczne punkty dostępowe do pracy
z kontrolerem ruchu. Wymagane parametry:

Fizyczne porty

Jeden port 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45) z obsługą

Jeden port konsoli ze złączem RJ-45

Cztery wbudowane anteny omni

Zgodność ze standardem PoE 802.3af

Standardy

IEEE 802.11n 2.4 GHz i 5.0 GHz

IEEE 802.11a 5.0 GHz

IEEE 802.11b/g, 2.4 GHz

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

IEEE 802.11h Regulatory Domain Selection

Wi-Fi Multime

17. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnej nawierzchni akrylowej na innego rodzaju macie gumowej niż prefabrykowana. Nawierzchnia posiada wszystkie dokumenty wymagane przetargiem. Rozwiązanie to zapewni zamawiającemu uzyskanie nawierzchni najwyższej jakości spełniającej wszystkie wymogi stawiane nawierzchnią tenisowym, używanej na kilkudziesięciu turniejach. Kilku turniejach z serii US Open i na jednym turnieju wielkoszlemowym.

Odpowiedź: nie, podtrzymujemy wykonanie nawierzchni akrylowej na prefabrykowanej macie gumowej zgodnie z projektem

18. Prosimy o podanie adresowanie zasilania opraw LED do oświetlania kortów - na schemacie są kable 2*5x6mm2 - to chyba błąd - trzeba by było to uściślić wraz z adresowaniem opraw?

Odpowiedź:Kabel  jest przewidziany do zasilaczy i dobrany ze względu na duże prądy udarowe zimnego startu zasilacza. Sterowanie wraz z okablowaniem jest po stronie dostawcy opraw.

19. Bateria kondensatorów - podano 175kVar - to chyba pomyłka? Proszę wyjaśnić.

Odpowiedź:Do wyceny należy przyjąć baterie pojemnościową [100 kVAr] – indukcyjną [75 KkVAr] w wykonaniu zewnętrznym do montażu przy trafostacji ENEA. W cenie baterii ująć szafę do montażu przekładników 500A kl 02S typ INCOBEX IRA-0502 [2x listwowy rozłącznik bezp. ARS -2]. Bateria służy do kondensacji całego obiektu a nie tylko hali. Zgodnie ze specyfikacją techniczna należy wykonać pomiar w celu szczegółowego doboru stopni regulacji.

20. Prace zewnętrzne - czy wyceniamy wszystkie etapy?

Odpowiedź:  Do wyceny przyjmujemy tylko etap I zagospodarowania terenu.

21. Teletechnika na zewnątrz - czy wyceniamy tylko kanalizację (rury i studzienki)? Czy dodatkowo okablowanie - jeśli tak to nie ma projektu. Proszę o wyjaśnić.

Odpowiedź:  Zakres prac obejmuje tylko pustą szczelną kanalizację, zabezpieczoną przed zamuleniem.

22. W projekcie wspominany jest odrębny projekt na usunięcie kolizji istniejącej trafostacji - rozumiem, że poza zakresem wyceny Proszę o wyjaśnienie. Nie wyceniamy prac wykonanych na etapie usuwania kolizji istniejącej trafostacji. - Na tym etapie mają być ułożone kable, które zasilać będą nowe odbiory zgodnie z Uwagą na planie i w opisie. Proszę wyjaśnić.

Odpowiedź:  Opisane prace zostały już wykonane a trafostacja odebrana przez ENEA i przekazana do eksploatacji

23. Na schemacie wskazano obwód rozdzielnicy Automatyki Promienników 5x4mm2. Na planie nie podano lokalizacji. Prosimy o wskazanie tejże lokalizacji?

Odpowiedź:pompy i automatyka promienników zlokalizowane jest w węźle cieplnym SEC.

24. W projekcie wskazano puszki podłogowe dla obiektów sportowych. Wymagany jest konkretny producent i typ? Projektant winien wskazać wyposażenie i typ puszek podłogowych (jakie gniazda, ilość, przeznaczenie).

Odpowiedź:Stosowne informacje podane są w legendzie rysunku i przedmiarze w dziale INSTALACE GNIAZD I URZĄDZEŃ w pozycji 27: „Zestaw ouszki podłogowej z kasetą HBKK wraz z wyposażeniem w gniazda 2x230V + 1xRJ45

25. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące nieścisłości na rysunku Hala Tenisowa Rozwinięcie Instalacji Grzejnikowej rys. nr 11s w projekcie instalacji wykonanym dla inwestycji ,,Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym
i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą'' -Etap I . Nieścisłości związane są
z zaprzeczeniem zasad sztuki budowlanej a mianowicie: na rurach o średnicy fi16x2,7 projekt przewiduje instalację zaworów o większej średnicy, a mianowicie fi 20. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Wskazany zawór dla przyjętego najprostszego sterowania nie występuje w mniejszych średnicach. Należy przyjąć do wyceny rozwiązanie zgodne z projektem lub równoważne dowolnego systemodawcy,udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2015/08/11, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill -dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Joanna Matwiejczuk, dnia: 2015/08/11 14:03:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Matwiejczuk 2015/08/11 14:03:18 nowa pozycja