Przetargi - pytania

Pytania i odpowiedzi - I część


Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy pzp udziela wyjaśnień treści siwz

PYTANIA I ODPOWIEDZI – I

1. Czy jest możliwe otrzymanie badań geotechnicznych?

Odpowiedź: odpowiedź stanowi treść modyfikacji  siwz

2. Czy możliwe jest otrzymanie dokumentacji w wersji dwg?

Odpowiedź: nie ma takiej możliwości

3. Prosimy o wskazanie kolorystyki nawierzchni dróg oraz chodników. W opisie technicznym PW drogowego jest zapis „ kolorystyka nawierzchni wg opracowania architektonicznego”, lecz w PW architektonicznym nie ma określenia kolorystyki .

Odpowiedź: odpowiedź stanowi treść modyfikacji  siwz

          4. Prosimy o wyjaśnienie, czy nasiąkliwość kostek betonowych ma być <5% (zapis STWiORB branża drogowa ST D-05.03.23 p. 2.3)?Zgodnie z obowiązująca normą PN-EN 1338 nasiąkliwość (klasa 2-B) nie może przekraczać 6%.

Odpowiedź: odpowiedź stanowi treść modyfikacji siwz

          5. Zakres drogowy etap I pokrywa się częściowo z etapem III. Nawierzchnia polbruk wg etapu I ma być wykonana na części obiektu nr 4 (korty tenisowe). Rozbiórki kortów tenisowych są w etapie III. Jaki przebieg ma mieć nawierzchnia oraz jakie prace są w tym rejonie do wykonania dla etapu I

Odpowiedź: rozbiórka istniejących kortów tenisowych (obiekt nr 4) nie jest zakresem ETAPU I

           6. W projekcie brak jest wytycznych dotyczących betonowych płyt fasadowych. Prosimy o podanie przykładowych systemów, które architekt miał na myśli. Proszę o sprecyzowanie wytycznych dla zastosowanych faktur   (faktura 1, faktura 2)?

Odpowiedź: Parametry oraz wytyczne betonowych płyt elewacyjnych zostały przedstawione w opisie technicznym w punkcie 8.33.1. – tom II

Faktura 1 powinna być gładka, jednolita, bez widocznych porów.

Faktura 2 powinna być jednolita, porowata (15-30%)

              7. Poszycie dachu, jest rozbieżność pomiędzy rysunkami (przekroje) a opisem, proszę podać:

- jaką należy przyjąć grubość wełny mineralnej na dachu 200 mm czy 150 mm?

- jaką mamy przyjąć grubość foli PCV (membrany), 2 mm czy 1,5 mm?

Odpowiedź: należy przyjąć: podstawowa grubość wełny mineralnej na poszyciu dachu 200 mm, grubość folii PCV (membrany) jako poszycie dachu 1,5 mm

               8. Jaką mamy przyjąć wysokość położenia glazury w pomieszczeniach sanitarnych?

Odpowiedź: wysokość układania glazury została przedstawiona w opisie wykończenia pomieszczeń – tom III. W akapicie dotyczącym pomieszczeń umywalni strona 6,7

9. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma działać instalacja hydrantowa, jeżeli odnogi od głównego rurociągu są zaprojektowane z rur palnych i w przypadku ich stopienia nastąpi zanik ciśnienia w  kolektorze. Czy można zamienić główne kolektory  instalacji c.w. z.w. i cyrkulacji z rur stalowych na tworzywo ze względu na ich podwyższoną żywotność?

Odpowiedź: Zgodnie z dostarczoną dokumentacją cała instalacja hydrantowa projektowana jest z rur niepalnych, zabezpieczona zaworem pierwszeństwa na odgałęzieniu do instalacji wody bytowej która w takim wykonaniu może być już z rur palnych, w przypadku pożaru, po otworzeniu jakiegokolwiek hydrantu w wyniku spadku ciśnienia przez zaworem pierwszeństwa  ten zamyka przepływ na instalację bytową. Zawór należy przewidzieć zgodnie z projektem tak aby można było zweryfikować ciśnienia nastaw przed i za zaworem na budowie po zakończeniu prac I etapu i każdorazowo po ukończeniu kolejnych etapów. Możliwość zmiany rur stalowych ocynkowanych na inne np. z tworzyw sztucznych wynika wprost z zapisów dokumentacji pod rygorem zastosowania średnic równoważnych i instrukcji producenta montażu i prowadzenia przewodów.

10. W jaki sposób mają zostać porozdzielane kabiny natryskowe (czy z zasłonką/ściankami systemowymi lub bez). Następnie prosimy o uszczegółowić dane techniczne odwodnień liniowych oraz wpustów podłogowych.

Odpowiedź:

część odpowiedzi zawarta została w modyfikacji siwz

Kabiny natryskowe: Element oddzielenia pomiędzy natryskami został opisany w tomie III, w spisie przyjętych elementów wyposażenia i aranżacji pomieszczeń, typ H.W24. Jego lokalizacja została przedstawiona na rysunkach T.III/08 i T.III/11

11. Proszę o udzielenie informacji na temat węzła cieplnego ponieważ w opisie jest jasno napisane że jest zaprojektowany jednak brakuje dokumentacji na jego temat, również w przedmiarze pomocniczym nie jest on uwzględniony.

Odpowiedź: Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i akceptowany przez Inwestora kształt umowy z dostawcą ciepła zakłada że za projekt i wyposażenie węzła odpowiedzialny jest dostawca ciepła, dokumentacja szczegółowo określa zakres prac do zrealizowania przez oferentów w węźle tj. rozdzielacze obiegów grzewczych i układy pompowo regulacyjne promienników.

12. Prosimy o wyjaśnienie projektowanych urządzeń w suficie technicznym w branży sanitarnej – rysunek 04S

Odpowiedź: Rysunek 04S przedstawia przestrzeń techniczną jaką jest wentylatorownia nad trybunami oraz części instalacji tego samego poziomu pod dachem hali tenisowej

13. Prosimy o informację na temat zaworów przy promiennikach o nazwie VSRK DN 32. Na rozwinięciu instalacji ciepła technologicznego (rys. nr 12s) są zaprojektowane w.w. zawory o śr. 32 na rurze o śr. 20 oraz 25 mm. Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być ostatecznie średnica zaworów.

Odpowiedź: Zgodnie z załączoną kartą doboru systemodawcy należy przewidzieć do wbudowania regulator przepływu o stałej nastawie DN25 na zasilaniu, na rurze powrotnej zastosować zawór odcinający kulowy o średnicy zgodnej z zaworem regulacyjnym, podejścia do zaworów wykonać z rur o średnicach jak na rysunku S.12. Nie przewiduje się stosowania zaworów VSRKdn32.

14. Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach przetargu na etap I wycenić instalację klimatyzacji. W siwz mowa jest wyłącznie o zapewnieniu odrębnych układów zasilania elektrycznego. Jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu i parametrów klimakonwektorów i jednostek zewnętrznych.

Odpowiedź: instalację klimatyzacji w całości wyłączono z zakresu realizacji I etapu prac branży sanitarnej

15. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji na wewnętrzne instalacje sanitarne o wykaz materiałów i urządzeń,  jedyny wykaz materiałów załączony w opisie projektu instalacji sanitarnych to wykaz dla wentylacji

Odpowiedź: zestawienie elementów obejmuje jedynie wentylację gdyż tylko dla tej instalacji przyjęto warsztatowe przygotowanie kształtek po za terenem budowy, dla pozostałych elementów do wyceny przyjąć część własną na podstawie rysunków.

16. Prosimy o doprecyzowanie białego montażu i armatury. Czy w wersji wandaloodpornej ma być tylko armatura umywalkowa i natryskowa, czy może również miski ustępowe, umywalki, pisuary i kabiny natryskowe? Prosimy o podanie metod uruchamiania baterii: czasowe mechaniczne, czy czasowe elektroniczne np.  na podczerwień. Prosimy o doprecyzowanie urządzeń spłukujących, czy maja być mechaniczne, czy może bezdotykowe na podczerwień.

Odpowiedź: cała armatura mająca kontakt z zawodnikami i publicznością musi być w wykonaniu wandaloodpornym. Uruchamianie armatury czasowej przyjąć mechaniczne, urządzenia spłukujące mechaniczne. Niezbędne parametry dla wyposażenia hali tenisowej zostały przedstawione w spisie elementów wyposażenia i aranżacji, zamieszczonym w tomie III branży architektonicznej. Opis ten jest nadrzędny nad elementami wyposażenia ujętymi w opisach pozostałych branż.

17. Prosimy o podanie klasy włazów betonowych studni kanalizacyjnych oraz studni tworzywowych.

Odpowiedź: stosować włazy betonowe klasy nie gorszej jak 400kN w ciągu komunikacji pieszo jezdnej i 250kN po za ciągami jezdnymi.

18. Prosimy o podanie parametrów separatora D2.

Odpowiedź: separator określony jest precyzyjnie w dokumentacji projektowej tj. separator betonowy cylindryczny koalescencyjny o przepustowości nominalnej 10L/s i maksymalnej 100L/s z wbudowanym 10cio krotnym by-passem i osadnikiem – średnica korpusu 1500mm, pojemność osadnika 1000L

19. Prosimy o podanie parametrów i wersji wykonania studni wodomierzowej W

Odpowiedź: parametry i wykonanie studni wodomierzowej opisano w dokumentacji jako prostopadłościenna o wymiarach nie mniejszych jak 1800x2500x2000mm w wykonaniu prefabrykowany zbiornik polimerobetonowy tych samych wymiarów dowolnego producenta.

20. Prosimy o zamieszczenie szczegółu osadzenia pompy w istniejącej studni wierconej. Prosimy
o podanie parametrów pompy.

Odpowiedź: sposób osadzenia pompy przewidzieć jako typowy w rurze nadfiltrowej na łańcuchu, parametry określono w opisie technicznym cyt.” Dobrano pompę wielostopniową fi74mm o korpusie i silniku ze stali nierdzewnej z wirnikiem z poliamidu o punkcie pracy 2,77 m3/h Hp=27,9mH2O”.

21. Czy instalacja p.poż. wymaga zaworu pierwszeństwa. Jezli tak to prosimy o podanie parametrów.

Odpowiedź: tak, przewidzieć zgodnie z projektem instalacji wewnętrznych zawór pierwszeństwa VV300 DN65 PN16 o ciśnieniach wejścia –wyjścia regulowanych 1-12bar do ustalenia wartość nastawy po wykonaniu instalacji w trakcie prób ciśnienia na hydrantach.

22. Prosimy o zamieszczenie wykazu materiałów dla instalacji kanalizacji podciśnieniowej Pluvia.

Odpowiedź: do wyceny przyjąć wg rysunku złożeniowego i zgodnie z wymaganiami wybranego systemodawcy.

23. Czy przedmiotem postępowania jest wykonanie trzyfunkcyjnego węzła cieplnego? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie dokumentacji węzła z wykazem materiałów i urządzeń.

Odpowiedź: nie, węzeł wyłączony jest z realizacji GW – wykonany będzie wg umowy między Inwestorem a dostawcą ciepła staraniem SEC.udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2015/08/06, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill- Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Joanna Matwiejczuk, dnia: 2015/08/06 14:02:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Matwiejczuk 2015/08/06 14:02:00 nowa pozycja