Przetargi - pytania

Pytania i odpowiedzi - V część


Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy pzp udziela wyjaśnień dot. treści siwz – V część

 1. Projekt nie zawiera dokumentacji dla robót teletechnicznych wewnętrznych. Prosimy
  o potwierdzenie że sieci LAN, monitoring i nagłośnienie wymieniane w opisie do robót elektrycznych nie są w zakresie Zamówienia. Jeżeli są prosimy o załączenie dokumentacji i przedmiaru.

Odpowiedź: Instalacje teletechniczne oznaczone na rysunkach opisem ETAP I zadania są przedmiotem realizacji. Kanalizacja teletechniczna zgodna z rysunkiem IZ-Z1 z datą 06.2015, Sieć teletechniczna/komputerowa zgodna z rysunkiem IT-S1 z datą 06.2015. System nagłośnieniowy zgodny z rysunkiem IT-S z datą 06.2015. Instalacje teletechniczne oznaczone na rysunkach opisem ETAP II NIE SĄ objęte zamówieniem. Instalacja TV – BT i monitoring NIE JEST przedmiotem zamówienia.

2. Czy w zakresie etapu I przewidziane jest wykonanie całego zakresu ogrodzenia

Odpowiedź:tak. Zakres ogrodzenia jest opisany w dokumentacji projektowej TOM I – zagospodarowanie terenu ETAP I rys. T.I/01

 

 • 3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany załącznika nr 7 do SIWZ dział V Wynagrodzenia i płatności w § 9 ust. 2 pkt a) w następujący sposób:
 • 2. Zamawiający przewiduje regulowanie należności za wykonane roboty na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej w następujący sposób:

  1. do 30 października 2015 r. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu fakturę na roboty wykonane i związane bezpośrednio z wznoszeniem hali w wysokości netto nie mniejszej niż 30.000,00 zł. i nie większej niż 500.000,00 zł.
  2. do 30 listopada 2015 r. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu fakturę na roboty wykonane i związane bezpośrednio z wznoszeniem hali w wysokości netto nie mniejszej niż 30.000,00 zł. i nie większej niż 500.000,00 zł.
  3. do 30 grudnia 2015 r. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu fakturę na roboty wykonane i związane bezpośrednio z wznoszeniem hali w wysokości netto nie mniejszej niż 30.000,00 zł. i nie większej niż 500.000,00 zł.

  w dalszym zakresie bez zmian

  4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany załącznika nr 7 do SIWZ dział I Postanowienia ogólne w 3 ust. 4 pkt 6) w następujący sposób:

  6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty „wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy).

  5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany załącznika nr 7 do SiWZ dział VI Ubezpieczenia w § 10 ust. 1 pkt 2 i 3 w ten sposób, iż nastąpi ich wykreślenie?

  6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany załącznika nr 7 do SIWZ dział IX Kary umowne w § 13 ust. 1 pkt 4 w ten sposób, iż nastąpi zmniejszenie kary do 10.000,00 zł.?

  7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany załącznika nr 7 do SIWZ dział IX Kary umowne w § 13 ust. 1 pkt 5 w ten sposób, iż nastąpi zmniejszenie kary do 0,5%?

  8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany załącznika nr 7 do SIWZ dział IX Kary umowne w § 13 ust. 1 pkt 6 w ten sposób, iż nastąpi zmniejszenie kary do 5.000,00 zł.?

  9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany załącznika nr 7 do SiWZ dział IX Kary umowne w § 13 ust. 1 pkt 7 w ten sposób, iż nastąpi zmniejszenie kary do 2.500,00 zł.?

  10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany załącznika nr 7 do SIWZ dział IX Kary umowne w § 13 ust. 1 pkt 9 w ten sposób, iż nastąpi zmniejszenie kary do 1.000,00 zł.?

  11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany załącznika nr 7 do SIWZ dział X Odstąpienie § 14 w ten sposób, iż zostanie wprowadzony dodatkowy ustęp po ust. 1 dotyczący prawa do odstąpienia przez Wykonawcę w następującym brzmieniu:

  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w razie rażącego niewywiązywania się przez Zamawiającego z postanowień umowy, a w szczególności jeżeli:

  1. Zamawiający zawiesi wykonanie robót powyżej 2 tygodni;
  2. Zamawiający nie realizuje wymagalnych płatności, pomimo wezwania do zapłaty,
  3. Zamawiający uniemożliwia prawidłową realizację robót Wykonawcy, nie wcześniej jednak niż po upływie tygodnia od dnia wystąpienia przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego.

  12. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich. części, których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawa zamówień publicznych.

  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpieniaco najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia

  A.Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

  -zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi w szczególności:
  klęski żywiołowe;

  • warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie: prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności; temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający prace maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwaniechmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi
  • warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów -niewypały i niewybuchy;
  • wykopaliska archeologiczne;
  • odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.):

  -  odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych  (bunkry, fundamenty itp.)

  wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego.

  2,Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:

  -nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego.

  -wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

  -konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

  • przedłużającej się procedury wyboru oferty- powyżej 30 dni

  3. zmiany będące następstwem działania organów administracji wszczególności:

  przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania., przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp,;

  • odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, urządzeń na skutek błędów w dokumentacji projektowej

  inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

  - brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg

  -protesty mieszkańców

  -przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu,

  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności

  B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
  1. zmiany technologiczne
  w szczególności:

  a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie  gruntu, kurzawka głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

  b) odmienne :od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznychlub materiałowych;

  c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

  C. Zmiany osobowe

  zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami o których mowa w ustawie Prawo budowlane

  zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy nainne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami o których mowa w ustawie Prawo budowane

  zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym -

  rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

  D. Pozostałe zmiany

  siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SlWZ;

  zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

  E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  F. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmiana rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców)

  G. Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami

  H. Udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

  Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności , które w trakcie realizacji mogą wystąpić. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich zastosowania

  I. Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy:
  Zamawiający
  zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy wwysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu. ustalonego terminu na zapłatę

  - za opóźniane we wprowadzeniu i protokolarnym przykazaniu wykonawcy terenu robót, wraz z dziennikiem budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu ustalonego terminu na wprowadzenie i protokolarne przekazanie wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy,

  - za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźniania, licząc od upływu ustalonego terminu na przystąpienie do odbioru dokonanie odbioru,

  - za opóźnienie w dokonaniu odbioru przez Zamawiającego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu ustalonego terminu na dokonanie odbioru

  Zgoda na uwzględnienie powyższych kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.

   3. Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

   Wykonawcy przysługuje: prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający;

  - odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyn odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

  -  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich obowiązków umownych wobec Wykonawcy

   Odpowiedź na pytanie od 3 do 12:– Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zaproponowanych zmian do wzoru umowy.

   

 • 13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy
 • Odpowiedź:tak, Zamawiający dysponuje wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami

   

 • 14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy,
 • Odpowiedź:tak, Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością

   

 • 15. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu
 • Odpowiedź:zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i projektem umowy

  16. Czy zmawiający będzie żąda; dołączenia do oferty próbki oferowanej nawierzchni syntetycznej na korty wielkości min 10 xl0 cm w celu zweryfikowania jaki ostatecznie system nawierzchni zostanie zainstalowany na kortach?

  Odpowiedź: Zamawiający zamieści modyfikację siwz w tym zakresie  udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2015/08/12, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill- Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Joanna Matwiejczuk, dnia: 2015/08/12 11:57:32
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Joanna Matwiejczuk 2015/08/12 11:57:32 nowa pozycja