Przetargi - pytania

Pytania i odpowiedzi - III część


Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy pzp udziela wyjaśnień dot. treści siwz – III część


1. Prosimy o podanie przykładowego producenta oprawy opisanej w projekcie w następujący sposób Oprawa LED 394W z zasilaczem i układem regulacji 0-100%.
2. Oprawy LED do oświetlania kortów – proszę o podanie producenta, typ i sposób sterowania? 
Odpowiedź do pytania 1-2: w projekcie do obliczeń jako przykładowe rozwiązanie przyjęto oprawę „96 LED Luminaire and Driver” produkcji MUSCO wraz z fabrycznym systemem ściemniającym i systemem mocowań do konstrukcji. Przykładowe rozwiązanie spełnia następujące parametry:
- korty skrajne Eś 600lx dla całej powierzchni kortu i 730 lx dla pola gry przy równomierności 0,8 i przy poborze mocy nie większej niż 6,3 kW
- kort centralny Eś 760 lx dla całej powierzchni kortu i 920 lx dla pola gry przy równomierności 0,8 i przy poborze mocy nie większej niż 7,9 kW
Moc całkowita oświetlenia kortów nie więcej niż 20,5 W, temperatura barwowa 5700K, współczynnik oddawania barw 70, 10 letnia fabryczna gwarancja, system ściemniający – zakres emitowanego światła 20-100%

3. Prosimy o informację jakiego typu ma być słup oświetleniowy, aluminiowy czy stalowy? Proszę o wyjaśnienie zapisu „słup oświetleniowy z oprawą (identyczny jak na parkingu pływali MDS)”?
Odpowiedź: Należy zastosować słup stalowy z możliwością ich demontażu pod namioty stawiane podczas turnieju PKO Open. Ze względu na aspekty wizualne i estetyczne w celu osiągnięcia podobnego charakteru dla obiektów sportowych zastosowanio słup oświetleniowy, który został już wykonany na parkingu przy „Floating Arena” w Szczecinie przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego. Powyższą informację zamieszczono w celu ułatwienia weryfikacji zastosowanych słupów oświetleniowych. 

4. Jakiego typu ma być oprawa zewnętrzna montowana na slupach oświetleniowych. (prosimy między innymi o podanie źródła światła)
Odpowiedź: W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zamieszczono zdjęcie słupa oświetleniowego i podstawowe informacje o źródle światła: HIT-CE 150 W Σ G 12

5. Karty doborowe central nawiewno-wywiewnych C1, C2, C3, nie spełniają wytycznych podanych w opisie technicznym dla wewnętrznych instalacji sanitarnych tj. brakuje parametrów chłodnic oraz zabezpieczenia wolnego miejsca, przewidzianego do wbudowania chłodnic w korpusy central. Prosimy o podanie wyposażenia wraz ze szczegółowymi parametrami technicznymi dla wszystkich central wentylacyjnych, dla I etapu zadania.
Odpowiedź: Zgodnie z ustaleniami z Zamwiającym nie przewiduje się central z chłodnicami, do wyceny przyjąć konstrukcję central jak w załączonych kartach doboru do opisu technicznego str.12-13


6. Prosimy o uszczegółowienie czy "nawiewnik dyszowy dalekiego zasięgu" ma być z elementami regulacji automatycznej (np. dla funkcji chłodzenia) ?
Odpowiedź: nie będzie realizowany program z chłodzeniem w centralach wentylacyjnych, nie przewiduje się tym samym nawiewników o regulacji automatycznej

7. Dotyczy izolacji kanałów nawiewno-wyciągowych w hali sportowej: Prosimy o uszczegółowienie jaki płaszcz ochronny na izolacji z wełny mineralnej należy zastosować oraz czy należy przewidzieć dodatkową zewnętrzną powłokę na izolacji
Odpowiedź: dla potrzeb wyceny prac do oferty należy przyjąć izolację wg opisu technicznego 30mm wełny z zewnętrznym płaszczem st. ocynkowana lub blacha aluminiowa

8. Prosimy o sprecyzowanie czy należy montować brodziki z tworzywa sztucznego (Specyfikacja techniczna dla wewn. inst. sanit. – pkt 6 Kanalizacja sanitarna i deszczowa), czy odwodnienie prysznicowe (przedmiar) ? 
Odpowiedź: nie przewiduje się brodzików – wg branży architektura natryski profilowane są w posadzce z odwodnieniem liniowym

9. Czy baterie umywalkowe mają być w wykonaniu wandaloodpornym, czy wycenić baterie umywalkowe wskazane w zestawieniu przykładowych rozwiązań ?
Odpowiedź: zgodnie ze szczegółowym zestawieniem w branży architektura. Należy przyjąć elementy opisane w spisie elementów wyposażenia i aranżacji, zamieszczonym w tomie III, branży architektonicznej. Opis ten jest nadrzędny nad elementami wyposażenia ujętymi w opisach pozostałych branż.

10. Prosimy o potwierdzenie, że przyłącze cieplne nie jest objęte zakresem zadania i jego wykonanie jest po stronie Zamawiającego/dostawcy mediów.
Odpowiedź: potwierdzamy że przyłącze ciepłe nie jest objęte zakresem do wykonania

11. Prosimy o potwierdzenie, że kompletny węzeł cieplny wraz z automatyką 
nie jest objęty zakresem zadania i jego wykonanie jest po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź: potwierdzamy że kompletny węzeł cieplny nie jest zakresem do wykonania, dokumentacja natomiast określa wyposażenie do wykonania w pomieszczeniu węzła jak układy pompowe obiegów grzewczych i regulacyjno sterujące ogrzewań płaszczyznowych

12 Prosimy o udostępnienie kart doborowych pomp obiegowych.
Odpowiedź: . zastosować pompy obiegowe elektroniczne dla punktu doboru wg opisów w projekcie i części rysunkowej

13 Proszę o uzupełnienie rysunków obiektu za osią 8 lub podanie, że przetarg nie dotyczy tego zakresu?
Odpowiedź: Zakres etapu I obejmuje obiekt hali tenisowej, ograniczony osią 8.


14. Proszę o potwierdzenie, że etap I dotyczy dostawy 1 szafy GPD zgodnie z rysunkiem IT-S1?
Odpowiedź: Dostawą są objęte dwie szafy RACK.
RACK1 - zgodnie z rysunkiem IT-S1 - komputerowa
RACK2 - zgodnie z rysunkiem IT-S2 - nagłośnieniowa

15. Proszę o podanie istotnych parametrów technicznych switch’y 48 portowych na wyposażeniu szafy GPD?
Odpowiedź: Proszę się zapoznać ze specyfikacja techniczną gdzie sĻ podane parametry. Należy przewidzieć zasilanie punktów dostępowych Wi-Fi. 


16. Proszę o podanie istotnych parametrów technicznych zasilacza PoE 16 portowego na wyposażeniu szafy GPD?
Odpowiedź: Zasilacza pasywny. Obciążenie prądowe portu dostosowane do oferowanych ruterów WiFi. Temperatura pracy 0 ... 40oC


17. Proszę o podanie parametrów technicznych Access pointów?
Ze względu na nie spójne informacje w projekcie proszę o podanie komponentów okablowania strukturalnego kat. 6 czy kat. 6A?
Odpowiedź: Punkty dostępowy Wi-Fi są objęte przetargiem i zostały ujęte w pozycji materiałowej nr 20. Acces Point szt. 4.0000 
Są autonomiczne punkty dostępowe do pracy z kontrolerem ruchu.
Wymagane parametry
Fizyczne porty
Jeden port 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45) z obsługą
Jeden port konsoli ze złączem RJ-45
Cztery wbudowane anteny omni
Zgodność ze standardem PoE 802.3af
Standardy
IEEE 802.11n 2.4 GHz i 5.0 GHz
IEEE 802.11a 5.0 GHz
IEEE 802.11b/g, 2.4 GHz
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.11h Regulatory Domain Selection
Wi-Fi Multime
Okablowanie dla ruterów Wi-Fi w kategorii 6A pozostałe okablowanie dopuszcza się w kategorii 6.

18. Ilość gniazd RJ projekt 15 sztuk, przedmiar 9 sztuk. Która wartość jest prawidłowa?
Odpowiedź: Prawidłowa wartość to 15 szt. Rozbieżność wynika z podziału w kosztorysie i przedmiarze. Część gniazd RJ45 jest rozpisanych osobno ( 9 szt.) w dziale INSTALACJE TELETECHNICZNE. Natomiast brakujące 6 jest w dziale INSTALACJE GNIAZD I URZĄDZEŃ w pozycji 27: "Zestaw puszki podłogowej z kasetą typu HBKK wraz z wyposażeniem gniazd 2x230V + 1xRJ45"


19. Proszę o podanie co znajduje się w szafie USN KORT 1, USN KORT 2, USN KORT 3 i czy dostawa tych elementów dotyczy tego zakresu przetargu?
Odpowiedź: Szafki USN to wyniesione mikrofony z możliwością wyboru strefy nagłośnienia oraz wyboru sygnału z wejścia zewnętrznego, są one elementami systemu nagłośnieniowego będącego przedmiotem oferowania.


20.Na rysunku IT-S2 jest zapis: zastosować system cyfrowy z możliwością rozbudowy na czas PKO Open. Jaki ma być przewidziany zakres rozbudowy, prosimy o doprecyzowanie zapisu?
Odpowiedź: System powinien mieć architektury zamkniętej, powinien mieć możliwość podłączenia dodatkowych wyniesionych urządzeń np: wzmacniaczy, mikrofonów z zachowaniem pełnej funkcjonalności całego systemu

21.W części opisowej projektu jest zapis: istniejące głośniki nagłośnienia poza terenem inwestycji przełączyć do projektowanego systemu. Gdzie znajdują się te głośniki i jaka jest ich ilość, czy należy do nich wykonać instalację kablową. W części opisowej projektu jest zapis: w etapie I urządzenia przewidziane do zamontowania w recepcji zamontować w pomieszczeniu recepcji istniejącego budynku klubowego. Gdzie znajduje się ten budynek i jaki sposób wykonać instalację do istniejącej recepcji. Proszę uzupełnić projekt o rysunki tych instalacji. Zew względu na etapową realizacje nagłośnienie 5 linii głośnikowych proszę o podanie wyposażenia szafy NAGŁOŚNIENIE rack 19” 23U [rys. IT-S2] jakie obowiązuje dla ETAP I?
Odpowiedź: 
1. istniejące linie głośnikowe 5 szt doprowadzone są do recepcji istniejącego budynku klubowego , (istniejący budynek klubowy pozostający w I etapie przy projektowanej hali , w II etapie jest burzony i powstanie nowy budynek zaplecza hali) kable należy przedłużyć o około 30m do projektowanej szafy RACK i podłączyć do nowych wzmacniaczy
2. jw recepcja znajduje się w istniejącym budynku klubowym przy hali 
3. na schemacie nagłośnienia narysowane które linie nagłośnienia wykonać w I etapie i do jakich wzmacniaczy podłączone, należy również podłączyć istniejące linie głośnikowe 5szt z pkt.1

22 Do czego podłączyć lub do czego wykorzystać występujące na rysunku czujniki ruchu symbol:   ?
Odpowiedź: Czujki ruchu służą do zapalania oświetlenia w miejscach ogólnodostępnych. W toaletach są to czujki obecności


23. Jakie parametry techniczne mają mieć ww. czujniki ruchu?
Odpowiedź: - czujka ruchu, 10A, 230V, IP54, kąt detekcji 360 STOPNI, promień detekcji min. 10 M na wysokości 0,8 M.


24. Rysunek IT-S1 ilustruje montaż PEL w korytach naściennych. Na rysunkach IT-R1, IT-R2, itp. brak miejsc takiego montażu i takiej informacji. W przedmiarze brak pozycji montaż koryt naściennych i odpowiedniego osprzętu. Jak wycenić prowadzenie tras dla kabli do PEL?
Odpowiedź: W etapie 1, punkt PEL montowany będzie tylko w pomieszczeniu H-0.17 Warsztat. Kable do pomieszczenia warsztatu należy prowadzić w korycie kablowym 50H30 zgodnie z rysunkiem projektu wykonawczego IT-R1. W pomieszczeniu do punktu PEL ułożyć kable w rurce ochronnej PCV natynkowo.


25. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunek 18/k schody żelbetowe zewnętrzne. 
Odpowiedź: dokumentacja zostanie uzupełniona o rysunek 18/k schody żelbetowe w modyfikacji siwz

26. Według Projektu Budowlanego konstrukcja hali jest stalowa, według Projektu Wykonawczego konstrukcja hali jest drewniana. Prosimy o wyjaśnienie w jakiej konstrukcji ma zostać wykonana hala.
Odpowiedź: Konstrukcja hali zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcji wykonana w technologii drewnianej.


27. Zgodnie z zapisem wzoru umowy rozdział VI pkt 1 ppkt 3 wykonawca ma ponosić koszty polisy szkód powstałych skutek działania twórców projektu (wady projektowe). Prosimy o wykreślenie tego zapisu ze wzoru umowy, który jest rażąco surowy dla Wykonawcy. Wykonawca nie jest jednostką odpowiedzialną za zaprojektowanie obiektu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy rozszerzenia zakresu ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk – CAR o szkody spowodowane wadami projektowymi, a nie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta. Ponadto zapis nie ma na celu ochrony interesów projektanta, którego odpowiedzialność cywilna powinna być ubezpieczona w ramach umowy ubezpieczenia OC zawodowej. Jednakże błędy projektowe mogą doprowadzić do szkody w pracach budowlano-montażowych w trakcie realizacji robót. W związku z tym w ramach ubezpieczenia mienia to jest Sekcji I ubezpieczenia CAR, wymagane jest włączenie do ubezpieczenia klauzuli 115 rozszerzającej ochronę dla szkód w pracach budowlano-montażowych spowodowanych błędami projektowymi.udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2015/08/07, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill- Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Joanna Matwiejczuk, dnia: 2015/08/07 14:30:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Matwiejczuk 2015/08/07 14:30:31 nowa pozycja