Przetargi - protesty

Informacja z otwarcia ofert


Szczecin, dnia 30.04.2020 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kortów tenisowych przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie

  1. Kwota, brutto jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

270.000,00 zł

2.  Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu realizacji zamówienia, wysokości kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy i okresu gwarancji oraz warunków płatności

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena (brutto)

Termin realizacji zamówienia, liczony w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Kara umowna za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy

1

Grafit Mikołaj Heigel

ul. Reymonta 23g, 71-276 Szczecin

295.200,00 zł

175 dni

1400 zł

2

Studium Sp. z o.o., sp.k.

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

613.702,00 zł

160 dni.

1400 zł

3

MD Polska Sp. z o.o.

ul. Kazimierska 1/13

71-043 Szczecin

220.785,00

160 dni

1400 zł

4

PROBUD Firma Projektowo-Budowlana Tomasz Graf

ul. Sosnowa 6/2

71-468 Szczecin

209.100,00

160 dni

1400 zł

Okres gwarancji oraz warunki płatności zgodne ze wzorem umowy.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykladowy wzór oświadczeniaZałączniki:

udostępnił: MOSRIr, wytworzono: 2020/04/30, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/04/30 11:22:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2020/04/30 11:22:55 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2020/04/30 11:20:27 nowa pozycja