Koncesje

Wybór operatora Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Władysława Szafera 3/5/7 w Szczecinie


 

Polska-Szczecin: Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami

2020/S 063-151807

Ogłoszenie o koncesji

Usługi

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/23/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin, Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 8522136518
Adres pocztowy: ul. Władysława Szafera 7
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 71-245
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Matwiejczuk
E-mail: mosrir@mosrir.szczecin.pl
Tel.: +48 914223427

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mosrir.szczecin.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113014.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Wnioski lub, w stosownym przypadku, oferty należy przesyłać na następujący adres:

Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Władysława Szafera 7
Miejscowość: Szczecin
Kod pocztowy: 71-245
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Matwiejczuk
Tel.: +48 914223427
E-mail: mosrir@mosrir.szczecin.pl
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mosrir.szczecin.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Wybór operatora Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Władysława Szafera 3/5/7 w Szczecinie

Numer referencyjny: NO-JM-KON1/2020

II.1.2)Główny kod CPV

79993000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Wspólna realizacja przedsięwzięcia (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym), polegającego na świadczeniu przez Wykonawcę (operatora) usług w zakresie zarządzania Halą Widowiskowo-Sportową przy ul. Władysława Szafera 3/5/7 w Szczecinie (tj. budynku wraz z terenem przyległym oraz zlokalizowaną na tym terenie infrastrukturą). W ramach przedmiotu koncesji Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Hali jako obiektu sportowego wraz z funkcją wspierającą (obiekt widowiskowy) i jego udostępniania użytkownikom na zasadach określonych w umowie koncesji oraz efektywnego zarządzania ww. obiektem, w szczególności poprzez zapewnienie organizacji zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie liczby imprez o charakterze sportowym oraz rekreacyjnym (w tym w zakresie rekreacji fizycznej lub kulturalno-rozrywkowej) i turystycznym, w ustalonym okresie rozliczeniowym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

Koncesja jest podzielona na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, Miasto Szczecin, Hala Widowiskowo-Sportowa Netto Arena, ul. Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem umowy koncesji jest wspólna realizacja przez Zamawiającego i Wykonawcę przedsięwzięcia (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1445 ze zm.)), polegającego na świadczeniu przez Wykonawcę (operatora) usług w zakresie zarządzania Halą Widowiskowo-Sportową przy ul. Władysława Szafera 3/5/7 w Szczecinie (tj. budynku wraz z terenem przyległym oraz zlokalizowaną na tym terenie infrastrukturą) (Hala). W ramach przedmiotu koncesji Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Hali jako obiektu sportowego wraz z funkcją wspierającą (obiekt widowiskowy) i jego udostępniania użytkownikom na zasadach określonych w umowie koncesji oraz efektywnego zarządzania ww. obiektem, w szczególności poprzez zapewnienie organizacji zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie liczby imprez o charakterze sportowym oraz rekreacyjnym (w tym w zakresie rekreacji fizycznej lub kulturalno-rozrywkowej) i turystycznym, w ustalonym okresie rozliczeniowym. Charakterystykę obiektu, którego dotyczy koncesja oraz wstępny opis przedmiotu koncesji zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ostateczny opis przedmiotu koncesji oraz warunki jej wykonywania zostaną określone w dokumentach koncesji na podstawie ustaleń poczynionych w toku negocjacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Koncesji udziela się na podstawie kryteriów określonych w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania koncesji

Okres w miesiącach: 60

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres obowiązywania umowy koncesji wskazany w sekcji II.2.7) jest okresem minimalnym, na który zawarta zostanie umowa koncesji. Umowa koncesji będzie przewidywała możliwość wydłużenia okresu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o kolejnych 5 lat.

Zamawiający planuje zawrzeć umowę koncesji do dnia 1 sierpnia 2020 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków, wskazówki dotyczące wymaganych informacji i dokumentów:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)Informacje na temat koncesji zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące koncesji

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji koncesji:

Zamawiający wymaga: aby umowa koncesji była realizowana przez osoby imiennie wskazane w umowie koncesji, tj. co najmniej menedżera/dyrektora zarządzającego, specjalistę z zakresu branży elektrycznej oraz specjalistę z zakresu branży sanitarnej, aby Wykonawca zapewnił nieprzerwane funkcjonowanie Hali jako obiektu sportowego z funkcją wspomagającą (hala widowiskowa), przez cały okres obowiązywania koncesji. Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany zapewnić organizację w Hali określonej w umowie koncesji liczby imprez w ustalonym w umowie okresie rozliczeniowym.

Wykonawca będzie zobowiązany do: udostępniania Hali klubom sportowym oraz związkom sportowym w wymiarze określonym w umowie koncesji; udostępnienie będzie miało charakter odpłatny; będzie zobowiązany do nieodpłatnego udostępniania hali na rzecz Zamawiającego w wymiarze 30 dni; do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem hali z wyjątkiem nakładów ponoszonych przez Zamawiającego. Szczegóły w dokumentach koncesji.

III.2.3)Informacja na temat pracowników odpowiedzialnych za realizację koncesji

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do realizacji koncesji

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania wniosków lub składania ofert

Data: 12/05/2020

Czas lokalny: 09:00

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Załączniki do niniejszego ogłoszenia stanowią:

— Załącznik nr 1 – Wstępny opis przedmiotu koncesji,

— Załącznik nr 2 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór),

— Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacji (wzór),

— Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (wzór),

— Załącznik nr 5 – Wykaz usług (wzór),

— Załącznik nr 6 – Wykaz imprez (wzór),

— Załącznik nr 7 – Wykaz osób (wzór),

— Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór),

— Załącznik nr 9 – Opis postępowania.

W związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji, Zamawiający będzie administratorem danych osobowych osób wymienionych we wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w dokumentach sporządzonych w toku negocjacji oraz ofertach. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego zawiera Załącznik nr 9 do niniejszego ogłoszenia.

W kwestiach nieuregulowanych w ogłoszeniu i pozostałych dokumentach koncesji, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1528 ze zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy wnoszenia odwołań zostały określone w art. 55 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1528 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/03/2020


Załączniki:

2020/03/30

Pytania:

Zmiany SIWZu:

udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2020/03/30, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska- Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/03/30 09:21:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2020/03/30 09:21:09 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2020/03/30 08:34:55 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2020/03/30 08:29:51 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2020/03/30 08:19:08 nowa pozycja