Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 5/2021


 WYKAZ NR 5/2021

z dnia 3 marca 2021r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) oraz Uchwały Nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki nie posiadające osobowości prawnej (z późniejszymi zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania w najem (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka wywoławcza czynszu netto w zł/m2

1.

 

Miejski Stadion Lekkoatletyczny

w Szczecinie

ul. Litewska 20

obręb 2105

dz. nr 2/5

I piętro budynku

 

lokal nr 137 – 27,03 m2

usługi

najem

 

3 - krotność stawki podstawowej

tj. 10,30 zł netto

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustalony zostanie w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, ogrzewanie płatne cały rok).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Najemca zobowiązany jest do wniesienia na konto Wynajmującego zabezpieczenia majątkowego w formie kaucji stanowiącej równowartość co najmniej trzymiesięcznego czynszu.
  6. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.
  7. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  8. W przypadku zmiany stawki podstawowej w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka wywoławcza, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.
  9. Najemca zgodnie z obowiązującymi zasadami jest płatnikiem podatku od nieruchomości, w związku z tym poza ustaloną wysokością czynszu, Najemca opłacać będzie także podatek od nieruchomości obliczony wg aktualnych stawek, określonych stosowną uchwałą Rady Miasta Szczecin.

 

 

 

Wykaz

wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 5 marca 2021r. do dnia 26 marca 2021r.


data wygaśnięcia: 2021/03/26


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2021/03/05, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2021/03/05 13:09:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2021/03/05 13:09:03 nowa pozycja