Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 17/2020


 WYKAZ NR 17/2020

z dnia 22 lipca 2020r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas nieoznaczony, część nieruchomości gruntowej, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Nr obrębu

Nr działki

Lokalizacja

Przedmiot dzierżawy

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto

1.

2028

część dz. nr 4/1

TOR KOLARSKI

al. Wojska Polskiego 246 w Szczecinie

część nieruchomości gruntowej                                o powierzchni 1012m2

sportowa

 

dzierżawa

       

600,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Czynsz dzierżawny Dzierżawca będzie płacił miesięcznie z góry, w terminie nie później niż do dnia 21 każdego miesiąca.
  2. Dzierżawca ponosił będzie koszt opłat za usługi komunalne (wywóz odpadów stałych i organicznych, dostarczanie wody i korzystanie z kanalizacji, pobór energii elektrycznej) na podstawie odrębnych umów zawartych we własnym zakresie z podmiotami świadczącymi ww. usługi.
  3. Czynsz ulegać będzie corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku kalendarzowego w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeśli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Podstawę ustalenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowi komunikat prezesa GUS ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.
  4. Umowa zawarta zostanie na czas nieoznaczony.
  5. Dzierżawca przyjmuje nieruchomość w dzierżawę z przeznaczeniem na cele sportowe oraz  w celu wykonania inwestycji polegającej na budowie boiska o sztucznej nawierzchni, do gry w piłkę nożną wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  6. Dzierżawca zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości, w związku z czym Dzierżawca oprócz czynszu opłacać będzie także podatek od nieruchomości obliczony wg aktualnych stawek, określonych stosowną uchwałą Rady Miasta Szczecin.
  7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu na ww. nieruchomość.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 29 lipca 2020r. do dnia 19 sierpnia 2020r.


data wygaśnięcia: 2020/08/19


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/07/29, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/07/29 14:06:43
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza  2020/07/29 14:06:43  nowa pozycja