przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

Unieważnienie postępowania pn.:"Budowa hali tenisowej przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie - etap 1B"


Nasz znak: NO-JM-341-3/16

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie – Etap Ib”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp informuję, iż postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.

Zgodnie z ww. artykułem ustawy pzp Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przed otwarcie ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 7.100.000,00 zł. Złożono 1 ofertę, kwota jaką zaproponował Wykonawca za zrealizowanie zamówienia znacznie przewyższają możliwości finansowe Zamawiającego. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione


2016/09/12

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem