przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: "Budowa hali tenisowej przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie - etap 1B"


Szczecin, dnia 9.09.2016 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa hali tenisowej przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie – Etap IB”.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 9.09.2016 r. o godzinie 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- 7.100.000,00 zł

 

L.P

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

Warunki płatności

1

SKANSKA S.A.    ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa

8.991.698,41 zł

210 dni kalendarzowych

96 miesięcy

zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz


2016/09/09

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem