przejdź do treści

Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o zebraniu wykonawców


OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WYKONAWCÓW

 

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji
i Rehabilitacji w Szczecinie działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwana dalej ustawą pzp informuje o zwołaniu zebrania wykonawców dotyczącego postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Budowa hali tenisowej przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie – Etap IB”

 

Celem zebrania jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację ww. inwestycji oraz dokonanie wizji lokalnej obiektu.

Zebranie odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. o godz. 13:00.

Miejsce zbiórki– wejście na obiekt sportowy przy Al. Wojska Polskiego 127
w Szczecinie.

Zamawiający informuje, że wszelkie koszty uczestnictwa w zebraniu wykonawców ponoszą uczestnicy.

Z zebrania zostanie sporządzona przez Zmawiającego informacja zawierająca zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródła zapytań. Informacja powyższa zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl


2016/09/15

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem